Oddaja poročila

Oddaja poročil o turistih, njihovih prenočitvah in pobrani turistični taksi je temeljni del aplikacije Turistična taksa. Zavezanci lahko poročilo oddajo s klikom na "Poročilo" v glavnem meniju aplikacije.

Pred prvo oddajo poročil moramo najprej vnesti svoje turistične objekte. V kolikor jih še nismo, poročila ne bomo mogli oddati, aplikacija pa nas na to opozori. Pred nadaljevanjem moramo najprej dodati ali priključiti objekte.

Oddaja podatkov je razdeljena na 5 korakov.

1. korak: Izbira objekta

Če kot zavezanec za poročanje razpolagamo z več turističnimi objekti, v tem koraku izberemo objekt, za katerega želimo oddati podatke. Dovolj je tudi, če vpišemo katerikoli del naziva objekta.

2. korak: Izbira obdobja

V tem koraku izberemo obdobje, za katero želimo poslati poročilo o gostih, njihovih prenočitvah in pobrani turistični taksi. Odvisno od občine, v kateri se nahaja objekt, mogoče ne bomo mogli spremeniti obdobja, ampak bosta mesec in leto oddaje le informativno prikazana. 

3. korak: Vnos števila gostov in prenočitev po državah

Za potrebe statistike je potrebno število gostov in njihovih prenočitev vnesti po državi gostovega prebivališča. Seznam držav je usklajen s Statističnim uradom RS.

Najpogostejše države so že predizpolnjene in je pri njih potrebno le vpisati število gostov in njihovih prenočitev. Če gost prihaja iz države, ki je v predizpolnjenem seznamu še ni ali če gosti prihajajo iz več različnih držav, kot jih je v predizpolnjenem seznamu, lahko dodamo novo vrstico s klikom na "Dodaj zapis" na koncu seznama ter izberemo želeno državo.

4. korak: Vnos oprostitev

Število gostov, ki so oproščeni plačila turistične takse ali so upravičeni do plačila polovične takse, je potrebno vnesti glede na razlog oprostitve. Poleg oprostitev iz 27. člena Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (ZSRT) so med razlogi lahko tudi oprostitve, ki jih določi občina. Vsota vseh oprostitev ne sme biti večja od vsote vseh prenočitev iz predhodnega koraka.

5. korak: Pregled vnešenih podatkov

V zadnjem koraku nam aplikacija glede na vpisane podatke izračuna znesek turistične takse. Preverimo podatke in vnesemo morebitne opombe ter številko in datum izdaje občinskega sklepa o oprostitvi, v kolikor so med prenočitvami tudi gosti, ki so oproščeni plačila turistične takse po občinskem odloku.

S klikom na "Oddaj" bomo poročilo o gostih, njihovih prenočitvah in pobrani turistični taksi oddali.

Po oddaji nam aplikacija prikaže še podatke, potrebne za nakazilo turistične takse na občinski račun, poročilo pa lahko tudi natisnemo.

Arhiv poročil

Vsa oddana poročila lahko vedno najdemo v Arhivu.